Overheid.nl

Overheid.nl is dé website met alle officiële overheidsinformatie van Nederland. Hier staan officiële bekendmakingen uit bijvoorbeeld de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Ook officiële publicaties van gemeenten, provincies en waterschappen zijn hierin terug te vinden. Overheid.nl geldt als de centrale publicatieplaats voor wet- en regelgeving in Nederland en is tegelijkertijd de authentieke bron voor officiële bekendmakingen.

Overheidsinformatie

De manier waarop wetten en regels bekend worden gemaakt is geregeld in de Bekendmakingswet. Daarin is vastgelegd dat publicatie vanaf 1 juli 2009 digitaal gebeurt. De verzamelplaats daarvoor is Overheid.nl. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ondergebracht bij KOOP.

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie op Overheid.nl gebeurt digitaal. Alle overheidsinstanties die hier een bekendmaking moeten publiceren leveren dit aan via het Digitaal Loket of het Decentrale Regelgeving Platform (DRP), waar DROP | Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties, Verkeersbesluitenapplicatie, Oproepingen-applicatie, de Staatscourant-invoerapplicatie en MND onder vallen.

Frontoffice voor de hele overheid

KOOP is gericht op het inrichten en ondersteunen van de frontoffice van de hele Nederlandse overheid. Dit doen we door content te organiseren en aan te bieden, door het ontwikkelen van standaarden en voorzieningen en door het ontwikkelen van een aantal frontoffice kanalen. In deze rol organiseert en regisseert KOOP de informatiestroom van overheden naar gebruikers. Op deze wijze worden collecties als de wettenbank, officiële publicaties e.d. gerealiseerd, ontsloten en bekend gemaakt en zijn deze ook later via het internet terug te vinden. De website Overheid.nl is hiervoor het centrale toeleidingspunt. Deze site is onder meer bedoeld voor profiessionals die vanuit hun dagelijkse werk wetten willen inzien, zoals juristen, ambtenaren en advocaten. Op overheid.nl is de toegang geregeld tot verschillende databases, waarin de wetten, regelingen en besluiten terug zijn te vinden. Ook zijn hier de dagelijks gepubliceerde officiële bekendmakingen te vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad, evenals alle eerder gepubliceerde wetten, regelingen en besluiten.

Wat staat er op overheid.nl?

Op Overheid.nl is alle officiële overheidsinformatie van Nederland terug te vinden:

 • Europese overheidsinformatie
 • Landelijke wet- en regelgeving
 • Wetgevingskalender
 • Verdragenbank
 • Internetconsultatie
 • Lokale wet- en regelgeving
 • Ruimteplijke plannen
 • Staatscourant
 • Staatsblad
 • Tractatenblad
 • Gemeenteblad
 • Provinciaal blad
 • Waterschapsblad
 • Blad gemeenschappelijke regeling
 • Parlementaire documenten
 • Rechtspraak
 • Tuchtrecht
 • Nationale Ombudsman
 • Lokale vergunningen
 • Vergunningen Wet natuurbescherming