Waterschapsblad

De waterschappen publiceren in het Waterschapsblad alle besluiten en regels die zij hebben vastgesteld.

Bijvoorbeeld een watervergunning voor het dempen en graven van een watergang, een verlenging van een watervergunning voor het lozen van een afgekoppelde hemelwaterafvoer of een watervergunning voor het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten. Dit zijn enkele voorbeelden van publicaties.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid

Bekendmaking en rechtsgeldig maken van wetgeving

Alle waterschappen zijn verplicht hun bekendmakingen digitaal te publiceren en de meeste Waterschappen doen dit via www.officielebekendmakingen.nl.

Wat staat er in het Waterschapsblad?

In het Waterschapsblad publiceren Waterschappen:

  • Verbindende voorschriften (verordeningen)
  • Besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projecptlannen)
  • Besluiten waarvoor een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven (zoals bestemmingsplannen)

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie in Waterschapsblad gebeurt digitaal. Alle Waterschappen die een bekendmaking moeten publiceren in dit blad leveren dit aan via één van de aanleverende applicaties uit het Decentraal Regelgeving Platform.