waterschapsblad
Beeld: ©Rijksoverheid

MND | Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet

Maakt u als gemeente, provincie of waterschap nieuwe regels voor het leveren van diensten of wijzigt u bestaande regelgeving? Dan dient u daarbij ook te toetsen of deze regels in strijd zijn met de Dienstenwet. Voor het zogenoemde notificeren en melden van nieuwe of gewijzigde eisen aan dienstverleners is een elektronische applicatie in het leven geroepen: het Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND). Met het product MND is het makkelijker om deze wijzigingen te publiceren.

Rechtspraak

Dienstenwet

De Dienstenrichtlijn is een Europese richtlijn, die als kerngedachte heeft dat de overheid ervoor moet zorgen dat alle dienstverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of (tijdelijk) diensten kunnen verrichten. Deze Europese richtlijn is in Nederland omgezet in de Dienstenwet. Daarom moeten overheidsorganisaties ook controleren of nieuwe of gewijzigde regels die zij maken over het leveren van diensten, niet in strijd zijn met deze richtlijn. Denk dan bijvoorbeeld aan vergunningstelsels of andere eisen aan diesntverleners.

Wat is MND?

Het Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet is een online applicatie die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Door wijzigingen en nieuwe regels in MND te publiceren, kunnen zij deze meldingen eenvoudig aanleveren aan het Ministerie van Economische Zaken. EZ publiceert elk halfjaar een bijgewerkt overzicht van alle eisen die de overheden aan dienstverleners stellen. Dit maakt het voor dienstverleners duidelijker welke regels onder de Dienstenwet vallen.

Wat levert het MND op?

  • Betere informatieverstrekking over relevante vergunningsstelsels en andere eisen aan ondernemingen;
  • Betere naleving van de notificatie- en meldingsverplichting (onder andere door attendering op de notificatie- en meldingsplicht;
  • Beter ingevulde formulieren (onder andere door tips, advies en voorbeelden bij het invullen);
  • Minder werklast bevoegde autoriteiten en EZ (automatische controle en verwerking van de formulieren);
  • Versterking van de digitale overheid (digitaal melden en notificeren in plaats van via de e-mail).