Wetten.nl

In Nederland maakt de regering wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. De landelijke wet- en regelgeving is bij elkaar gebracht in het Basiswettenbestand en kan door iedereen kosteloos worden ingezien op de website wetten.overheid.nl. Deze website wordt vooral gebruikt voor de raadpleging van wet- en regelgeving door juridische professionals, zoals wetgevingsjuristen binnen de overheid, rechtspraak, advocatuur, accountancy en bedrijfsjuristen. Alle versies van de teksten zijn daarnaast als open data te downloaden in XML formaat.

Vergelijken van versies

De teksten op wetten.overheid.nl zijn geconsolideerd. Dat betekent dat alle tussentijdse wijzigingen in de teksten zijn verwerkt. Wetten.overheid.nl biedt voor wet- en regelgeving alle versies met verschillende geldigheidsdatums. Zo biedt de website de mogelijkheid om de verschillen tussen de diverse versies (datums) van wetsteksten te tonen. Dit geldt zowel voor hele regelingsteksten als onderdelen daarvan. Professionals kunnen zo direct inzien welke wetstekst op welke datum rechtsgeldig was.

Wat staat er in het basiswettenbestand?

Op de website is het volgende over Nederlandse wetgeving te vinden: 

  • Verdragen;
  • Wetten;
  • Algemene Maatregelen van Bestuur;
  • Koninklijke Besluiten;
  • Ministeriële regelingen;
  • Beleidsregels en circulaires;
  • Regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO);
  • Reglementen van de Staten-Generaal en regelingen BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).