Staatscourant

De Staatscourant is één van de oudste kranten van Nederland. Al bijna tweehonderd jaar lang wordt in deze krant de wet- en regelgeving van Nederland bekendgemaakt. Op 1 juli 2009 is de laatste papieren uitgave van de Staatscourant verschenen. Vanaf dat moment is de Staatscourant alleen nog digitaal beschikbaar via www.officielebekendmakingen.nl en is dat de authentieke bron.

Bekendmaking

De bekendmaking en inwerkintreding van wetten en algemene maatregelen van bestuur is geregeld in de bekendmakingswet. Daarin is vastgelegd dat onder meer algemeen verbindende voorschriften die bij ministeriele regeling zijn vastgesteld  via de digitale Staatscourant officieel bekendgemaakt worden.

Die ministeriele regelingen  treden dus pas in werking na publicatie. Dat maakt de Staatscourant één van de belangrijkste juridische publicaties van Nederland. De zorg voor uitgifte van de Staatscourant berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ondergebracht bij KOOP.

Van papier naar digitaal

Het proces van officieel bekendmaken is verankerd in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden tot 2009 hun publicaties naar Sdu Uitgevers via post of e-mail. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in het papieren Staatsblad, de Staatscourant of het Tractatenblad. Zo werd met publicatie de inwerkingtreding van wetten en regelgeving geregeld.

Sinds 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden en verschijnen de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alleen nog maar in elektronische vorm op www.officielebekendmakingen.nl.

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie in de Staatscourant gebeurt digitaal. Alle overheidsinstanties die een bekendmaking moeten publiceren in de Staatscourant leveren dit aan via het Digitaal Loket of het Decentrale Regelgeving Platform (DRP).

Wat staat er in de Staatscourant?

In de Staatscourant staan:

  • Algemeen bindende voorschriften
  • Bekendmakingen van overheden (zoals ministeries en Hoge Colleges van Staat)
  • Gerechtelijke aankondigingen
  • Besluiten