Staatsblad

Het Staatsblad is samen met de Staatscourant en het Tractatenblad één van de oudste kranten van Nederland. In het Staatsblad worden wetten en algemene maatregelen van bestuur gepubliceerd. Op 1 juli 2009 verscheen na bijna 200 jaar de laatste papieren versie van het Staatsblad, vanaf dat moment worden alle officiële bekendmakingen uit het Staatsblad gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en is dat de authentieke bron.

Bekendmaking van wetgeving

De bekendmaking en inwerkintreding van wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB) is geregeld in de bekendmakingswet. Daarin is vastgelegd dat nieuwe wetten en AMvB´s via het digitale Staatsblad officieel bekendgemaakt worden.

Wetten en AMvB’s treden pas in werking na publicatie in het Staatsblad. Dat maakt het Staatsblad één van de belangrijkste juridische publicaties van Nederland. De zorg voor uitgifte van het Staatsblad berust bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is ondergebracht bij KOOP.

Van papier naar digitaal

Het proces van officieel bekendmaken is verankerd in onze wet- en regelgeving. Partijen die hun wet- en regelgeving officieel moeten publiceren, stuurden tot 2009 hun publicaties naar Sdu Uitgevers via post of e-mail. Daar werd de ontvangen kopij geplaatst in de papieren Staatsblad, Staatscourant of Tractatenblad. Zo werd met publicatie de inwerkingtreding van wetten en regelgeving geregeld.

Sinds 1 juli 2009 is de Wet Elektronische Bekendmakingen in werking getreden en verschijnen de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alleen nog maar in elektronische vorm op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat staat er in het Staatsblad?

In het Staatsblad staan:

  • Wetten
  • Algemene maatregelen van bestuur
  • Andere Koninklijke besluiten

Aanleveren voor publicatie

De aanlevering voor publicatie in het Staatsblad gebeurt digitaal. Alle overheidsinstanties die een bekendmaking moeten publiceren in de Staatscourant leveren dit aan via het Digitaal Loket.