Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op koopoverheid.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig.

KOOP gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens die in het contactformulier worden gevraagd zijn noodzakelijk om uw reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om ondersteuning van onze servicedesk te vragen? Dan gebruikt KOOP uw gegevens alleen daarvoor. 

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

KOOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

KOOP deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan het hetgeen u verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KOOP en haar opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOOP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@koop.overheid.nl. We reageren direct op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, antwoord. KOOP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KOOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk via het contactformulier, of met de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bereikbaar via fg@minvenj.nl.