Gemeenten, provincies en waterschappen

KOOP ontzorgt gemeenten, provincies en waterschappen met producten om officiële publicaties digitaal te publiceren. Zo kunnen overheden een eigen publicatieblad op officielebekendmakingen.nl uitgeven, hun regelgeving consolideren en inwoners informeren over besluiten van de overheid.

Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad en Blad gemeenschappelijke regeling

In deze bladen plaatsen decentrale overheden officiële bekendmakingen, vastgestelde besluiten en regels en regelgeving. Het gaat hierbij o.a. om algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld verordeningen), besluiten van algemene strekking (aanwijzingsbesluiten, beleidsregels en projectplannen), kennisgevingen over beschikkingen, zoals het verlenen van vergunningen, besluiten waarvoor een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven (zoals bestemmingsplannen) en overige overheidsinformatie. De aanlevering voor publicatie gebeurt digitaal via DROP. De publicatie gebeurt op www.officielebekendmakingen.nl.