Afbeelding: skyline van Den Haag
Beeld: ©Rijksvastgoedbedrijf

Bekendmakingswet

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. De systemen van KOOP zijn aangepast zodat centrale en decentrale overheden kunnen voldoen aan de vereisten van de Wep. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten van de overheidsinstellingen die impact hebben op hun leefomgeving. Voorheen gebeurde dat vooral via lokale huis-aan-huis bladen. Nu gebeurt dat digitaal. Overheidsorganen zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen maken via de systemen van KOOP besluiten publiekelijk kenbaar. Iedereen kan die besluiten inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.

Toekomstige wijzigingen

Sinds september 2021 is de functionaliteit Berichten over uw buurt op MijnOverheid actief. Daarmee kunnen burgers met een geactiveerd MijnOverheid-account ook via MijnOverheid bekendmakingen inzien. Berichten over uw Buurt is op MijnOverheid geplaatst onder het thema ‘Wonen’. 

Later wordt er ook gefaseerd gestart met het versturen van e-mails met bekendmakingen aan burgers van 25 jaar of ouder die een geactiveerd MijnOverheid-account en een geverifieerd e-mailadres hebben. Dat zullen naar verwachting 7,5 miljoen burgers zijn. Voor het versturen van deze e-mails wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres dat is opgegeven in het MijnOverheid-account. De e-mails worden verzonden met Overheid.nl als afzender.

Hier vindt u:

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging voor uw organisatie?

 • De bekendmakingen van de decentrale diensten worden niet meer gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 juli 2021 kunnen alle publicatiebladen gezamenlijk worden doorzocht op https://www.officielebekendmakingen.nl
 • Het is daarom verplicht om de officiële publicaties via DROP te publiceren op https://www.officielebekendmakingen.nl.
 • Kennisgevingen over vergunningen dienen per 1 juli 2021 ook verplicht elektronisch bekend te worden gemaakt.
 • Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu ook in de fysieke situatie het geval is.
 • Alle nieuw vastgestelde beleidsregels dienen vanaf 1 juli 2021 volledig bekend te worden gemaakt en geconsolideerd. Per 1 juli 2022 moeten alle op dat moment geldende beleidsregels geconsolideerd zijn aangeboden.
 • Inwoners van 25 jaar of ouder, met een geactiveerd MijnOverheid-account en geverifieerd e-mailadres krijgen na de uitrol van de e-mailservice Berichten over uw buurt automatisch e-mails waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. Uw inwoners kunnen deze e-mailservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat uw inwoners in eerste instantie ongevraagd e-mails met daarin bekendmakingen ontvangen. Hierdoor worden ze proactief en laagdrempelig bereikt.

Wat kunt u nu al doen?

 • Uw organisatie op de hoogte stellen van de wijziging van de Bekendmakingswet.
 • Een projectleider aanstellen voor de implementatie van deze wet binnen uw organisatie.
 • De globale impact op uw organisatie en processen bepalen.
 • Beleidsregels inventariseren.
 • Goede voorbeelden uit de praktijk voor het anonimiseren en de digitale terinzagelegging te delen door ze aan te leveren bij het implementatieteam via communicatie@koop.overheid.nl.
 • Kwaliteitsinitiatieven voor de leesbaarheid en begrijpbaarheid delen door aanlevering bij het implementatieteam.
 • De publicaties die straks verplicht zijn nu al zoveel mogelijk via DROP publiceren.

Wat kunt u van KOOP verwachten?

 • Het geven van voorlichting door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken.
 • Aanbieden van handreikingen en best practices voor onder andere beleidsregels, digitale ter inzage leggen en het anonimiseren.
 • Het leveren van de technische faciliteiten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Initiatieven nemen om de kwaliteit van de invoer te verbeteren.
 • Hulp bij de uitrol van en het doen van onderzoeken naar het gebruik van de e-mailservice Berichten over uw buurt

Documentatie en informatie

Op deze webpagina, en in de items boven aan deze pagina, vindt u alle relevante informatie en documentatie.

U kunt de consultatieversie van het Besluit & Regeling elektronische publicaties hier vinden.