Verplichting tot digitale terinzagelegging

Sinds 1 juli 2023 is het voor overheden verplicht om bepaalde besluiten – naast fysiek – ook digitaal ter inzage te leggen. KOOP ontvangt veel vragen van decentrale overheden, zoals gemeenten, over de digitale terinzagelegging. Op deze informatiepagina vindt u de belangrijkste informatie over hoe deze verplichting toegepast moet worden.

Wat is een digitale terinzagelegging?

Voor bepaalde (voorgenomen) besluiten is wettelijk voorgeschreven dat deze ter inzage worden gelegd. Dit geldt vaak voor (voorgenomen) besluiten die een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van inwoners, zoals bij milieuvergunningen.

Met ‘terinzagelegging’ wordt bedoeld dat documenten voor bepaalde tijd beschikbaar worden gesteld met het doel om inspraak te faciliteren, zoals bij de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Doel van de terinzagelegging is dus dat betrokkenen kennis kunnen nemen van het (ontwerp van het) besluit, zodat zij kunnen beoordelen of zij inspraak willen leveren of daartegen willen opkomen. Het leveren van inspraak kan door het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit, het maken van bezwaar of het indienen van beroep tegen een definitief besluit.

Hoe ging digitaal ter inzage leggen eerder?

Volgens de vóór 1 juli 2023 geldende wet- en regelgeving vond terinzagelegging meestal fysiek plaats, bijvoorbeeld op het gemeente- of provinciehuis. Dit betekende niet dat de stukken die ter inzage worden gelegd in schriftelijke vorm aanwezig moeten zijn. Toegestaan was dat inwoners bijvoorbeeld via een beeldscherm op het gemeentehuis toegang verkregen tot de informatie. Dit volgde uit rechtspraak.

Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt in een elektronisch publicatieblad een kennisgeving of mededeling gedaan van de terinzagelegging. Sinds 1 juli 2021 moet de kennisgeving van de terinzagelegging in het elektronisch publicatieblad worden gepubliceerd. Het is niet meer verplicht deze schriftelijk in een huis-aan-huisblad te publiceren.

De kennisgeving bevat de zakelijke weergave van de inhoud van het (voorgenomen) besluit. Ook staat daarin op welke manier en hoe lang de documenten waar de kennisgeving betrekking op heeft ter inzage liggen. De stukken moeten doorgaans gedurende zes weken ter inzage liggen.