Woonwijk

Gemeenschappelijke Regelingen

Sinds 1 januari 2015 kunnen gemeenschappelijke regelingen een eigen publicatieblad instellen. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies of waterschappen. Door het instellen van een eigen publicatieblad kunnen gemeenschappelijke regelingen hun algemeen verbindende voorschriften zelf bekend maken en hoeft dit niet meer door alle deelnemers afzonderlijk te worden gedaan. Een gemeenschappelijke regeling levert publicaties aan via DROP.

Landelijke registratie van gemeenschappelijke regelingen

De door u aangeleverde informatie wordt verzameld, waar nodig ontdubbeld en vastgelegd in een op www.overheid.nl landelijk te raadplegen registratie van Gemeenschappelijke Regelingen (voor het deel van de informatie dat publiekelijk toegankelijk mag zijn). Aan de gemeenschappelijke regelingen zelf (als het een openbaar lichaam betreft) of aan de centrumgemeente (in andere gevallen) zal worden gevraagd deze gegevens bij te houden. KOOP zal daarbij als regieorganisatie optreden om dit proces te bewaken. KOOP gebruikt zelf het register om aan GR’en de autorisatie te geven om een GR blad te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat gebeurt er als uw organisatie de gegevens niet aanlevert?

Als uw organisatie de informatie niet aanlevert beperkt dat de compleetheid van de landelijke registratie. Dan zullen de overheidsinstanties, die de informatie over Gemeenschappelijke Regelingen nodig hebben voor hun taken, alsnog bij u periodiek informatie moeten uitvragen. Dat vertraagt daarmee diverse overheidstaken en leidt tot extra kosten en administratieve lasten. Ook vertraagt dat de registratie van de Gemeenschappelijke Regelingen om te kunnen publiceren in een eigen blad.

Waarom aanleveren?

Verschillende instellingen hebben behoefte aan informatie over gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe behoren onder meer de VNG, het CBS, het ministerie van Financiën en de Regioatlas. Een landelijke registratie van gemeenschappelijke regelingen ontbreekt echter. De lokale registers die gemeenten op grond van art 27 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moeten bijhouden, kunnen niet altijd op internet worden gevonden en zijn ook niet altijd actueel. De landelijke registratie zal onder meer de gegevens die volgens art 27 Wgr in het lokale register moeten worden opgenomen per gemeente op internet toegankelijk maken. Als de geschetste opzet slaagt (de gevraagde gegevens worden aangeleverd en bijgehouden), dan kan een gemeente voor het genoemde register verwijzen naar deze landelijke registratie.

Rolverdeling

Rondom het gebruik van de GR-registratie maken we onderscheid tussen verschillende rollen die betrokkenen kunnen hebben. Om eenvoudig vast te stellen welke actor een bepaalde actie mag verrichten hebben we alle relevante rollen hieronder beschreven. Deze rolverdeling wordt gebruikt om aan te duiden wie wat mag doen tijdens bijvoorbeeld de aanmeldprocedure.

Penvoerder

De penvoerder van de gemeenschappelijke regeling zorgt dat  het instellingsbesluit van de totstandkoming van een GR gepubliceerd wordt. Wie de penvoerder is wordt vastgelegd in het instellingsbesluit.

Bronhouder

Wie de rol van bronhouder vervult voor een GR, is afhankelijk van de samenwerkingsvorm van de GR:

GR-en die een openbaar lichaam zijn, moeten zichzelf aanmelden als bronhouder van de GR-registratie.

De bronhouder van de informatie van GR-en die geen openbaar lichaam zijn, is één van de deelnemers van de regeling. Welke deelnemer de bronhouder is, wordt door de deelnemers onderling bepaald.

De bronhouder is de organisatie, die als gegevensleverancier van de GR-registratie verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in ‘zijn’ deel van de GR-registratie. De bronhouder heeft geen wettelijke onderzoeksplicht, maar is wel verantwoordelijk, dat de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens gewaarborgd blijft.

Ieder bronhouder wijst een persoon aan die de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen muteert in de GR-registratie. In de aanmeldprocedure voor de GR-registratie kunnen contactpersonen van de overige deelnemers worden opgegeven. Deze personen kunnen een attenderingsmail krijgen als de register beheerder een mutatie doorvoert in de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen. De bronhouder kan via de bestaande GVOP procedure gebruikers opvoeren voor publicatie namens de gemeenschappelijke regeling.

Contactpersoon van de GR

De contactpersoon van de organisatie, die optreedt namens de bronhouder van de Gemeenschappelijke regeling. Deze doet de aanvraag voor de registratie van de nieuwe GR en de aanvraag voor de gebruikeraccounts van de verschillende systemen.

Registerbeheerder

De beheerder die de kenmerken van de nieuwe GR aanvult en controleert uit naam van de bronhouder. Deze registerbeheerder wordt aangemeld bij UBR|KOOP door de contactpersoon van de GR, en krijgt toegang tot het beheerdersgedeelte van de GR-registratie.

DROP contactpersoon

De door de bronhouder gemachtigde persoon die DROP-gebruikers mag aanmaken om te publiceren in het Blad GR van een Gemeenschappelijke regeling.