Woonwijk

Gemeenschappelijke Regelingen

Sinds augustus 2018 staat het GR-register online. Dit is een centraal register op overheid.nl waar alle informatie over gemeenschappelijke regelingen staat vermeld. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen  van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw gemeenschappelijke regeling als overheidsorganisatie wordt erkend op overheid.nl. Het komt hiermee in aanmerking voor onder andere dienstverlening van het Kadaster en stelt het CBS in staat om uw gemeenschappelijke regeling financieel te auditen. U voldoet hiermee aan uw wettelijke verplichting die artikel 27/41 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan u stelt.

Hier treft u de link naar onze instructievideo: Wat is het GR-register?

Ipads en iphones

Landelijke register van gemeenschappelijke regelingen

De door u aangeleverde informatie wordt verzameld, waar nodig ontdubbeld en vastgelegd op het landelijk te raadplegen GR-register. Dit register is hier te vinden. 

Aan de bronhoudende organisatie zal worden gevraagd deze gegevens bij te houden.

Wat gebeurt er als uw organisatie de gegevens niet aanlevert?

Als uw organisatie de informatie niet aanlevert beperkt dat de compleetheid van de landelijke registratie. Dan zullen de overheidsinstanties, die de informatie over Gemeenschappelijke Regelingen nodig hebben voor hun taken, alsnog bij u periodiek informatie moeten uitvragen. Dat vertraagt daarmee diverse overheidstaken en leidt tot extra kosten en administratieve lasten. Ook vertraagt dat de registratie van de Gemeenschappelijke Regelingen om te kunnen publiceren in een eigen blad.

Waarom aanleveren?

Verschillende instellingen hebben behoefte aan informatie over gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe behoren onder meer de VNG, het CBS, het ministerie van Financiën en de Regioatlas. Een landelijke registratie van gemeenschappelijke regelingen ontbreekt echter. De lokale registers die gemeenten op grond van art 27 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moeten bijhouden, kunnen niet altijd op internet worden gevonden en zijn ook niet altijd actueel. De landelijke registratie zal onder meer de gegevens die volgens art 27 Wgr in het lokale register moeten worden opgenomen per gemeente op internet toegankelijk maken. Als de geschetste opzet slaagt (de gevraagde gegevens worden aangeleverd en bijgehouden), dan kan een gemeente voor het genoemde register verwijzen naar deze landelijke registratie.

Rolverdeling

Rondom het gebruik van het GR-register maken we onderscheid tussen verschillende rollen die betrokkenen kunnen hebben. Om eenvoudig vast te stellen welke actor een bepaalde actie mag verrichten hebben we alle relevante rollen hieronder beschreven. Deze rolverdeling wordt gebruikt om aan te duiden wie wat mag doen tijdens bijvoorbeeld de aanmeldprocedure.

Penvoerder

De penvoerder van de gemeenschappelijke regeling zorgt dat  het instellingsbesluit van de totstandkoming van een GR gepubliceerd wordt. Wie de penvoerder is wordt vastgelegd in het instellingsbesluit.

Bronhouder

De bronhouder van een gemeenschappelijke regeling is het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie, het gemeenschappelijk orgaan of, bij gebreke hiervan, het bestuur van de deelnemende partij dat de regeling overeenkomstig artikel 26, eerste lid, Wgr bekend maakt, en dat overeenkomstig artikel 26, tweede lid, Wgr eindverantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens over de gemeenschappelijke regeling in een door BZK in stand gehouden openbaar elektronisch register (het zgn. GR-register).

Iedere bronhouder wijst een persoon aan die de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen muteert in het GR-register. In de aanmeldprocedure voor het GR-register kunnen contactpersonen van de overige deelnemers worden opgegeven. Deze personen kunnen een attenderingsmail krijgen als de externe redacteur een mutatie doorvoert in de gegevens van de Gemeenschappelijke regelingen.

Contactpersoon van de GR

De contactpersoon van de organisatie, die optreedt namens de bronhouder van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze doet de aanvraag voor de registratie van de nieuwe GR en de aanvraag voor de gebruikeraccounts van de verschillende systemen.

Externe redacteur

De externe redacteur die de kenmerken van de nieuwe GR aanvult en controleert uit naam van de bronhouder. Deze externe redacteur wordt aangemeld bij UBR|KOOP door de contactpersoon van de GR, en krijgt toegang tot het beheerdersgedeelte van het GR-register.

DROP contactpersoon

De door de bronhouder gemachtigde persoon die DROP-gebruikers mag aanmaken om te publiceren in het Blad GR van een Gemeenschappelijke regeling.