Project Wijziging Bekendmakingswet

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Het inwerkingtredingsbesluit is hier gepubliceerd. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

De Regeling elektronische publicaties vindt u hier.

“ Het is belangrijk dat burgers tijdig kunnen meepraten over veranderingen in hun directe leefomgeving. Geef burgers dan ook de kans om hun stem te laten horen!” – Reinier van Zutphen, nationale ombudsman.

"Op dit moment wordt maar een deel van de burgers bereikt via de huis-aan-huisbladen. Het bereik van deze bladen wordt steeds minder. Als een burger informatie wil, moet hij/zij actief op zoek gaan naar deze informatie. Burgers hebben aangegeven dat overheden hen zelf actief digitaal moeten gaan informeren" – rapport Sira: 2015.

Wijziging Bekendmakingswet logo
©UBR|KOOP, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 14 september 2020 naar buiten gebracht dat de Wet elektronische publicaties wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Lees hier de uitstelbrief van staatssecretaris Knops.

Wat houdt deze wetswijziging concreet voor u als decentrale overheidsorganisatie in?

 • Alle nieuw vastgestelde beleidsregels dienen vanaf 1 juli 2021 volledig bekend te worden gemaakt en geconsolideerd. Per 1 juli 2022 moeten alle op dat moment geldende beleidsregels geconsolideerd zijn aangeboden.
 • Kennisgevingen over vergunningen dienen per 1 juli 2021 verplicht elektronisch bekend te worden gemaakt.
 • Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu in de fysieke situatie het geval is. Deze verplichting gaat naar verwachting in per 1 juli 2022.
 • Het wordt verplicht om de officiële publicaties via DROP te publiceren op officiëlebekendmakingen.nl.
 • Burgers die een geactiveerd account inclusief e-mailadres hebben voor MijnOverheid krijgen automatisch een e-mail waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. De burgers kunnen deze attenderingsservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat burgers in eerste instantie ongevraagd een attendering ontvangen. Hierdoor worden burgers proactief en laagdrempelig bereikt.

Wat kunt u nu al doen?

 • Uw organisatie op de hoogte stellen van het Project Wijziging Bekendmakingswet.
 • Een projectleider aanstellen voor de implementatie van deze wet binnen uw organisatie.
 • De globale impact op uw organisatie en processen bepalen.
 • Beleidsregels inventariseren.
 • Goede voorbeelden uit de praktijk voor het anonimiseren en de digitale terinzagelegging te delen door ze aan te leveren bij het implementatieteam via communicatie@koop.overheid.nl.
 • Kwaliteitsinitiatieven voor de leesbaarheid en begrijpbaarheid delen door aanlevering bij het implementatieteam.
 • De publicaties die straks verplicht zijn nu al zoveel mogelijk via DROP publiceren.

KOOP helpt u bij de implementatie van deze wetgeving. Wat kunt u van KOOP verwachten?

 • Geven van voorlichting door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken.
 • Aanbieden van een stappenplan voor de implementatie.
 • Aanbieden van handreikingen en best practices voor onder andere beleidsregels, digitale ter inzage en anonimiseren.
 • Het leveren van de technische faciliteiten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Initiatieven nemen om de kwaliteit van de invoer te verbeteren.
 • Het doen van onderzoeken naar het gebruik van de attenderingsservice door burgers.

Documentatie en informatie

Op deze webpagina, en in de items boven aan deze pagina, vindt u alle relevante informatie en documentatie.

U kunt de consultatieversie van het Besluit & Regeling elektronische publicaties hier vinden.

Deze informatie wordt aangevuld tot de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2021, en wordt ook verspreid aan de bij KOOP bekende contactpersonen van de decentrale overheden.