PLOOI | Platform Open Overheidsinformatie

Op 27 oktober is de Wet open overheid (Woo) in het Staatsblad gepubliceerd (zie Staatsblad 2021/499 en Staatsblad 2021/500). De integrale (geconsolideerde) tekst is opgenomen in Staatsblad 2022/14. De wet is in werking getreden op 1 mei 2022.

De Woo verplicht een groot aantal overheidsorganisaties om publieke informatie actief openbaar te maken. Artikel 3.3b van deze wet schrijft voor dat de openbaarmaking elektronisch moet plaatsvinden: “Op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur.”

Deze infrastructuur is PLOOI: het platform open overheidsinformatie.

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is op dit moment druk bezig om PLOOI te bouwen. De eerste versie van het portaal staat op dit moment reeds in productie; de komende jaren zal dit portaal steeds meer documenten gaan ontsluiten en ook steeds meer functionaliteiten gaan bieden.

Op deze plaats zullen wij binnenkort meer informatie gaan publiceren over de wijze waarop overheidsorganisaties op PLOOI kunnen aansluiten, over het tijdspad waarop informatie van verschillende organisaties beschikbaar zal komen en over de manier waarop documenten ook voor hergebruik beschikbaar zullen komen.

Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid

Op 26 april 2022 heeft minister Bruins Slot (BZK) de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo). In deze Kamerbrief wordt een nadere toelichting gegeven op de gefaseerde inwerkingtreding van de verplichting tot actieve openbaarmaking door middel van Koninklijke Besluiten. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop wij ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op het meerjarige implementatietraject van actieve openbaarmaking onder de Woo. 

Gezamenlijke brief IPO, VNG, UvW en het ministerie van BZK

In een gezamenlijke brief roepen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bestuursorganen op om samen de actieve openbaarmaking uit de Woo te realiseren.

Overheidsorganisaties die op de hoogte willen worden gehouden van de aansluitstrategie kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hebt u vragen als overheidsorganisatie? Mail dan naar plooi@koop.overheid.nl.

Hebt u vragen als gebruiker van PLOOI? Mail dan naar open@koop.overheid.nl.