Veel gestelde vragen PLOOI

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over PLOOI. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met ons implementatieteam.

PLOOI algemeen

Afkortingenlijst
API Application Programming Interface
DMS  Documentmanagementsysteem
DROP Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
JSON JavaScript Object Notation, gestandaardiseerd gegevensformaat
KOOP Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen
OWMS  Overheid.nl Web Metadata Standaard
PLOOI Platform Open Overheidsinformatie
RDDI Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
TOOI Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Woo Wet open overheid
ORI  Project Open Raadsinformatie van de VNG
Open API Specification

Een OpenAPI Specification (OAS) beschrijft op standaard wijze de eigenschappen van data die een API als input accepteert en als output teruggeeft en beschrijft de wijze van interactie. Zo kunnen zowel mensen als machines gemakkelijk online de informatie over een API vinden die nodig is om die API te gebruiken.

Digikoppeling Open standaard voor gestructureerd veilig berichtenverkeer met en tussen overheidsorganisaties Digikoppeling | Forum Standaardisatie
Wat is PLOOI?

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie informatie uit eigen beweging publiceert zonder dat de burger daar eerst om moet vragen. Om dit te stimuleren is besloten dat alle in de Woo genoemde overheidsorganisaties, centraal en decentraal, hun openbaar te maken informatie vindbaar gaan maken op één, voor iedereen beschikbare, plek. Deze plek is PLOOI, het Platform Open Overheidsinformatie. PLOOI wordt ontwikkeld door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). 

Het doel van PLOOI is dat burgers, ambtenaren, journalisten en andere bezoekers van het platform snel hun weg kunnen vinden in alle openbaar gemaakte documenten van de overheid en dat zij erop kunnen vertrouwen dat die informatie zo actueel, volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. De bedoeling is om steeds meer documenten in de verschillende documentcategorieën openbaar te maken en om in de komende jaren alle onder de Woo genoemde overheidsorganisaties gefaseerd aan te sluiten op PLOOI.

Meer weten over wat actieve openbaarmaking inhoudt? Bekijk dan dit filmpje.

Welke organisaties moeten volgens artikel 2.2 van de Woo aan PLOOI documenten aanleveren?

De Woo is van toepassing op:

 • bestuursorganen

 • de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal

 • de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden

 • de Raad van State, tenzij de Raad het koninklijk gezag uitoefent, en met uitzondering van de Afdeling bestuursrechtspraak

 • de Algemene Rekenkamer

 • de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht

Welke documenten moeten aan PLOOI worden aangeleverd?

In de Wet open overheid zijn in artikel 3.3 een aantal informatiecategorieën genoemd die je als overheidsorganisatie in principe actief (uit eigen beweging) openbaar maakt. In dit wetsartikel worden ook de uitzonderingen hierop genoemd. Minimaal deze genoemde informatiecategorieën moeten openbaar worden gemaakt via PLOOI (artikel 3.3b). Deze documentcategorieën moeten aan PLOOI worden aangeleverd:

Wet- en regelgeving

1. Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften, alsmede ontwerpen van wetten en andere algemeen verbindende voorschriften waarover een extern advies is gevraagd;   

2. Overige besluiten van algemene strekking.

3. Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd.

Organisatiegegevens

4. Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen. 

5. De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Vergaderstukken en verslagen

6. Kamerstukken (ingekomen stukken bedoeld voor behandeling in de Tweede Kamer)

7. Vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies

8. Vergaderstukken en verslagen van provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen

Bestuursstukken

9. Agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen
Stukken van adviescolleges
10. Adviezen van adviescolleges of - commissies, alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen.
Convenanten
11. Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen
Jaarplannen en -verslagen
12. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan en jaarverslag van de organisatie als geheel valt onder de verplichting.
Subsidieverstrekkingen
13. Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking (komt alleen voor bij het ministerie voor Buitenlandse Zaken)
Woo/informatieverzoeken
14. De inhoud van de schriftelijke Wob (Woo) verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behoudens bij gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.
Onderzoeken

15. Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op:

 1.  de wijze van functioneren van de eigen organisatie;
 2.  de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving
Beschikkingen

16. Beschikkingen met uitzondering van beschikkingen:

 • inzake de uitvoering van regels inzake belastingen;
 • inzake sociale verzekeringen;
 • inzake verlening van financiële bijstand, toeslagen of studiefinanciering;
 • houdende de oplegging van een bestuurlijke strafsanctie;
 • van een officier van justitie;
 • betreffende de rechtspositie van een ambtenaar;
 • inzake de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000;
Klachten
17. Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van organisaties.
Is het ook mogelijk dat wij zelf een publicatieplatform inrichten?
U kunt een eigen platform platform inrichten om informatie actief openbaar te maken. U voldoet daarmee echter niet volledig aan de wettelijke verplichting zoals genoemd in de Woo. Om volledig aan de wet te voldoen dient u op PLOOI aan te sluiten.
Hoe zorgt PLOOI ervoor dat alle informatie doorzoekbaar en vindbaar wordt?
PLOOI maakt gebruik van een zoekmachine om de informatie doorzoekbaar te maken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de aangeleverde metadata. 
Wat staat er nu al in PLOOI?
De overheid wil steeds opener worden. Op PLOOI vindt u documenten die openbaar worden gemaakt onder de Wet open overheid (Woo). Daar vindt u de beschrijving welke documenten opgenomen zijn in PLOOI.
Is PLOOI Digitaal Toegankelijk?

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Digitale toegankelijkheid betekent dat websites, apps en digitale documenten ook door mensen met een beperking gebruikt en begrepen kunnen worden. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor alle overheidsinstanties. Dit geldt dus ook voor PLOOI.

 • KOOP is verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de PLOOI-website
 • De aanleverende bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de documenten die zij door middel van PLOOI actief openbaar maken

Meer informatie over digitale toegankelijkheid is te vinden op op de pagina's van Digitoegankelijk (onder andere toegankelijkheidsrichtlijnen en een stappenplan) en Digitale Overheid (onder andere beleid, wegwijzer, nieuws en achtergrondinformatie).

Fasering/planning aansluiten op PLOOI

Vanaf wanneer moet ik actief openbaar maken?
Dat moet nog worden vastgesteld. Artikel 10.3 van de Woo bepaalt dat de wet ingaat op 1 mei 2022, met uitzondering van de in artikel 3.3 opgenomen verplichting voor bestuursorganen om de daar genoemde informatiecategorieën actief openbaar te maken. Dit betekent niet dat overheidsorganisaties ook meteen de verplichting hebben om op die datum al aangesloten te zijn bij PLOOI voor actieve openbaarmaking van documenten in alle informatiecategorieën genoemd in de Woo. De wet staat nadrukkelijk een fasering toe. Bij Koninklijk Besluit zal een fasering worden aangegeven, per overheidsorganisatietype en per informatiecategorie. Deze fasering is nog niet vastgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit melden via de bekende kanalen zoals onze website en onze nieuwsbrief

Aansluiten op PLOOI

Wat kan een organisatie doen om zich voor te bereiden op actief openbaar maken via PLOOI?

Voorbereiden om documenten actief openbaar te maken omvat meer dan alleen voorbereiden op aansluiten op PLOOI. Meer informatie daarover vindt u via:

RDDI - (Rijksoverheden) Handreiking actief openbaar maken doe je zo (versie 1.1 02-12-2021)

VNG - (Decentrale overheden) Meerjarenplan om de Wet open overheid (Woo) bij gemeenten te implementeren (versie 1.1 02-04-2022)

VNG - Van Wob naar Woo

Hoe kunnen organisaties documenten in de toekomst via PLOOI actief openbaar maken?

Om actief openbaar te maken via PLOOI ontwikkelen we op dit moment twee opties:

 • Systeemkoppeling: documenten inclusief metadata kunnen via een push-API aan PLOOI worden aangeboden. 

 • Handmatig aanleveren: documenten inclusief metadata worden in het PLOOI-aanleverloket (website) handmatig aangeboden. 

Een organisatie kan van beide opties naast elkaar gebruik maken. Bijvoorbeeld een systeemkoppeling vanuit het DMS voor een veel voorkomende documentsoort en handmatige aanlevering van het jaarplan.

Meer inzicht in de werking over de systeemkoppeling is hier te vinden.

Daarnaast wordt gesproken over eventuele andere manieren waarop documenten via PLOOI actief openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe ziet het aansluitproces voor PLOOI eruit?
Dit gaan wij nog voor u uitwerken in een stappenplan en toelichten. Omdat meer dan 1.000 organisaties wettelijk verplicht worden om actief openbaar te maken willen we aansluiten op PLOOI zoveel mogelijk selfservice maken. 
Zijn er kosten verbonden aan actief openbaar maken via PLOOI?
Er komen tarieven voor de kosten voor het actief openbaar maken via PLOOI. De opdrachtgever van PLOOI, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven. Op dit moment is hier nog geen besluit over genomen. 
Wanneer is de PLOOI aanlever-API beschikbaar om koppelingen te ontwikkelen?

De aanlever-API is nog volop in ontwikkeling en is nog niet in productie genomen. 

De aanlever-API wordt beschreven in een OpenAPI-specificatie. Dit is een technisch document waarin wordt beschreven hoe documenten en bijbehorende metadata bij PLOOI kunnen worden aangeleverd en waar de API op controleert ter validatie. De eerste conceptversie van de OpenAPI-specificatie van de aanlever-API voor PLOOI is op 22 december 2021 opgeleverd. Deze eerste versie is nadrukkelijk nog niet de definitieve versie en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De beschreven technische specificaties en metadatavelden kunnen en zullen nog veranderen. Door de specificatie nu toch alvast bekend te maken willen wij aan te sluiten organisaties meer duidelijkheid geven over hoe PLOOI er mogelijk uit zal komen te zien voor hen. 

Welke bestandsformaten van documenten kunnen aan PLOOI worden aangeboden?
Voorlopig wordt uitgegaan van de mogelijkheid om bestanden in het formaat PDF via PLOOI actief openbaar te maken. Ondersteuning voor actief openbaar maken in andere formaten (bijvoorbeeld tekstbestanden, presentaties, spreadsheets, audio, video en zip-bestanden) wordt later toegevoegd. We houden u hiervan op de hoogte.

Metadata in PLOOI

Is er meer duidelijkheid te geven over welke metadata moeten worden aangeleverd aan PLOOI?

PLOOI is nog volop in ontwikkeling en welke metadata moeten worden aangeleverd is nog niet definitief vastgesteld. De meest recente versie van de specificaties is te vinden in de OpenAPI-specificatie van PLOOI. Via de aanlever-API kunnen geautomatiseerd documenten worden aangeboden en wordt gecontroleerd of de bijbehorende metadata voldoen . Let op: de hier beschreven technische specificaties en metadatavelden kunnen en zullen waarschijnlijk nog veranderen.

Er bestaan drie soorten metadata: verplichte metadata, optionele metadata en open/organisatiespecifieke metadata. Voor de verplichte en optionele metadata geldt dat zowel de veldnamen als de waarden door PLOOI worden gecontroleerd en er feedback wordt gegeven als er afwijkingen zijn geconstateerd.  

Voor het aanleveren van bepaalde verplichte metadata is het de bedoeling dat alleen vooraf gedefinieerde waardes aangeleverd mogen worden. De mogelijke waardes worden beschikbaar gesteld in een waardelijst, in de vorm van een URI. Deze waardelijsten worden gebaseerd op de standaard TOOI. Hiernaast worden de mogelijkheden onderzocht om een MDTO-aanlevering aan PLOOI mogelijk te gaan maken. 

Ondersteunt PLOOI ook MDTO?
De huidige versie van de API van PLOOI maakt gebruik van (een toepassingsprofiel van) de informatiestandaard TOOI. Meer informatie over TOOI is hier te vinden: Overheid.nl | KOOP Waardelijsten. Hiernaast worden de mogelijkheden onderzocht om een MDTO-aanlevering aan PLOOI mogelijk te gaan maken. Meer informatie over MDTO vindt u hier.

Relatie PLOOI met omgeving

Moeten bestuursorganen bekendmakingen ook actief openbaar maken via PLOOI?

Dit regelt KOOP voor u.

De producten (publicaties en lokale regelgeving) die nu al via DROP worden aangeleverd en via http://officielebekendmakingen.nl/ worden ontsloten, vallen onder één van de informatiecategorieën van de Woo. Deze verzamelingen zullen ook in PLOOI worden opgenomen. Overheden hoeven deze documenten daarom niet zelf nogmaals aan PLOOI aan te leveren. De digitale terinzagelegging verloopt via DROP (handmatige terinzagelegging) of via een eigen voorziening (hyperlink meeleveren met koppelvlak aan DROP) en worden daarom niet via PLOOI ontsloten. Zie voor meer informatie: Veelgestelde vragen over de digitale terinzagelegging.

Worden documenten voor de Omgevingswet ook actief openbaar gemaakt via PLOOI?

Dit geldt ook voor documenten die voor de omgevingswet via de LVBB worden aangeleverd. Dit gaan we voor u regelen.

Kan ik documenten actief openbaar maken via DROP of 3PAS?
Dat is niet mogelijk.
Komt Open raadsinformatie (ORI) van de VNG in PLOOI?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we u naar dit persbericht.
Wat is de relatie tussen PLOOI en de Archiefwet? Hoe zit het met bewaringstermijnen en vernietiging?
De relatie tussen de Archiefwet en de Wet open overheid – en in het bijzonder de gevolgen daarvan voor PLOOI –  is op dit moment nog onduidelijk, ook voor ons. Dit wordt nu vanuit het ministerie van BZK onderzocht en in kaart gebracht. Zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden en er meer duidelijkheid is zullen wij dat hier communiceren.
Ontsluiting beslisnota's in PLOOI

Sinds 1 juli 2021 worden bij een Kamerstuk ook de onderliggende beslisnota’s meegestuurd naar de (Eerste of Tweede) Kamer. De beslisnota’s worden nu (bijna) tegelijk met versturing aan de Kamer, ook actief openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl.

De invoer en koppeling met PLOOI zal er voor beslisnota's als onderstaand uit gaan zien (bron CIO Rijk):

verzenden publiceren PLOOI

Meer informatie of contact?

Het PLOOI-implementatieteam van KOOP staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem hiervoor per e-mail contact op met onze servicedesk: plooi@koop.overheid.nl.   

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom PLOOI? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via het Aanmeldingsformulier nieuwsbrief.