Woo (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. Kritische burgers en journalisten krijgen hierdoor voortaan meer en makkelijker toegang tot informatie, wat een beter functionerende democratie bevorderd. Deze wet of een opvolger daarvan, vervangt op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het wetsvoorstel is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. De verwachting is dat in de loop van 2020 wordt besproken in het parlement.

Fasering Woo (tijdspad onder voorbehoud)

Wat houdt deze wet concreet voor u als overheidsorganisatie in?

Wanneer de wet volledig in werking treedt dienen de volgende informatie categorieën binnen 14 dagen na vaststelling verplicht openbaar gemaakt te worden (voor de fasering van de Woo zie afbeelding hierboven).

1  Wet- en regelgeving
a Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.
b Overige besluiten van algemene strekking.
c Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd.

2  Organisatiegegevens

a Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.             
b De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

3  Raadstukken

Vergaderstukken en verslagen van de Kamers, de verenigde Staten-Generaal en hun commissies, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, en hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken.
4  Bestuursstukken
Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen.
5  Stukken van adviescolleges
Adviezen van adviescolleges of - commissies, alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen.
6  Convenanten
Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen
7  Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan en jaarverslag van de organisatie als geheel valt onder de verplichting.

8  Wob/informatieverzoeken

De inhoud van de schriftelijke Wob verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behouden bij gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.

9  Onderzoeken

Onderzoeken naar de wijze van functioneren van de eigen organisatie en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

10  Beschikkingen

Beschikkingen behoudens uitzonderingen.

11  Klachten

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van organisaties.

Artikel 3.3 Woo | inspanningsverplichting

Naast de verplicht openbaar te maken informatie categorieën volgens artikel 3.3. Woo, geldt er ook een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten openbaar te maken. Het gaat daarbij in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie hiervan. Echter alleen “indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is” (artikel 3.1. Woo). Eveneens zijn situaties uitgezonderd waarbij met openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.

Handreiking RDDI

Het rijksprogramma voor duurzame digitale informatiehuishouding (RDDI) biedt algemene handvaten voor het omgaan met actieve openbaarmaking. De RDDI ondersteunt alleen centrale overheden.