Woo (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

De Woo is een initiatief wetsvoorstel dat nu voor nadere behandeling in de Eerste Kamer ligt. Hoewel dit nog geen direct geldende wetgeving is, is dit wel degelijk een wet om rekening mee te houden. Met dit wetsvoorstel wil de overheid op den duur de WOB vervangen. Het doel van het wetsvoorstel is om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Het wetsvoorstel is nog niet in werking, maar kan een grote impact hebben op het beleid van overheidsorganisaties. In het wetsvoorstel staan een aantal informatiecategorieën benoemd waar je als overheidsorganisatie verplicht informatie openbaar dient te maken. Dit zijn de volgende categorieën:

1  Wet- en regelgeving
a Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.
b Overige besluiten van algemene strekking.
c Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd.

2  Organisatiegegevens

a Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.             
b De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

3  Raadstukken

Vergaderstukken en verslagen van de Kamers, de verenigde Staten-Generaal en hun commissies, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, en hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken.
4  Bestuursstukken
Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen.
5  Stukken van adviescolleges
Adviezen van adviescolleges of - commissies, alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen.
6  Convenanten
Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen
7  Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan en jaarverslag van de organisatie als geheel valt onder de verplichting.

8  Wob/informatieverzoeken

De inhoud van de schriftelijke Wob verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behouden bij gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.

9  Onderzoeken

Onderzoeken naar de wijze van functioneren van de eigen organisatie en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.

10  Beschikkingen

Beschikkingen behoudens uitzonderingen.

11  Klachten

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van organisaties.

Artikel 3.3 Woo | inspanningsverplichting

Naast de verplicht openbaar te maken informatie categorieën volgens artikel 3.3. Woo, geldt er ook een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging documenten openbaar te maken. Het gaat daarbij in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie hiervan. Echter alleen “indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is” (artikel 3.1. Woo). Eveneens zijn situaties uitgezonderd waarbij met openbaarmaking geen redelijk belang wordt gediend.