Handleiding/gebruik PLOOI Website

Waarvoor kan ik de PLOOI website gebruiken?

De PLOOI website biedt één centrale vindplaats voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. In samenhang en vindbaar met één algemene reeks zoektermen. Ongeacht waar op het internet de informatie gepubliceerd is.

De PLOOI website verwijst naar openbare informatie van overheden en organisaties met veel overheidsinvloed. Veel van deze organisaties hebben hun eigen websites en eigen reeks van zoektermen. Hierdoor komt dezelfde informatie vaak op verschillende plekken voor. Dit zorgt ervoor dat u als geïnteresseerde te maken heeft met verschillende terminologieën. PLOOI helpt u om op één plek al deze informatie te kunnen vinden, door het gebruik van uniforme zoektermen. Bovendien worden relaties meegegeven over al deze collecties heen.

PLOOI zorgt ervoor dat toegang tot openbare overheidsinformatie makkelijker wordt doordat:

  • Alle informatie op één plek te vinden is. Ongeacht waar op het internet deze informatie is gepubliceerd. U hoeft niet meer apart te zoeken op de verschillende overheidswebsites zoals wetten.nl, overheid.nl, rijksoverheid.nl, tweedekamer.nl of andere sites.
  • PLOOI zoektermen, begrijpelijk voor niet-ambtenaren, toevoegt aan bestanden.
  • Documenten worden door meerdere instanties gepubliceerd, bijvoorbeeld als bijlage. PLOOI zorgt ervoor dat in het zoekoverzicht deze zelfde documenten maar één keer zichtbaar worden. Ook kunt u zien welke organisaties dit document hebben gepubliceerd.
  • Tijdens het zoeken andere documenten worden voorgesteld die misschien ook interessant voor u zijn. Deze documenten kunnen overal op het internet staan. PLOOI kan bijvoorbeeld een  wet van wetten.nl aan u laten zien. Of bijvoorbeeld een document op de website van de belastingdienst waar uw zoekterm in voorkomt.
  • U gemakkelijk kunt zien welke organisatie welke informatie openbaar maakt.

Voor wie is de PLOOI website?

De PLOOI website is voor iedereen die inzicht wil hebben in zijn/haar rechten en plichten. Ook biedt PLOOI professionals, ondernemers en anderen die willen participeren in beleidsvorming een venster op door of namens de overheid gemaakte, relevante, openbare documenten.

Welke informatie is te vinden op PLOOI?

De PLOOI website verwijst naar openbare informatie van overheden en organisaties met veel overheidsinvloed. Op de PLOOI website informeren ministeries, de provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven met overheidsinvloed u, in ieder geval over:

Wetten en regels

Organisatiegegevens

De bereikbaarheid, de manier waarop informatieverzoeken kunnen worden ingediend en de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.

Raadstukken Vergaderstukken en verslagen.
Bestuursstukken Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten.
Stukken van adviescolleges Adviezen en adviesaanvragen.
Convenanten overeenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen
Jaarplannen en  verslagen                                      Inclusief begroting.
Informatieverzoeken Inhoud en besluit.
Onderzoeken Naar het functioneren van de organisatie en ter voorbereiding of evaluatie van beleid.
Beschikkingen Bijvoorbeeld subsidie of vergunningbeschikkingen.
Klachten

Over de gedragingen van de organisatie.

PLOOI verwijst u ook door naar overheidsinformatie over bepaalde thema's. Zoals het thema 'Recht' waar u bijvoorbeeld informatie vindt over uw rechten, privacy en discriminatie.

Aangesloten organisaties kunnen ervoor kiezen om meer informatie dan de in de Woo verplichte categorieën openbaar te maken. Deze informatie zal dan ook te vinden zijn op de PLOOI website.

De organisaties die documenten in PLOOI aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor de correctheid hiervan. PLOOI is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de informatie die deze organisaties leveren. Ook kan alleen informatie gevonden worden op PLOOI die de organisaties openbaar maken. De verwachting is dat in 2024 alle organisaties zijn aangesloten en alle openbare documenten in PLOOI te vinden zijn. De hoeveelheid vindbare informatie hangt af van de organisaties.

Van welke organisaties kan ik informatie vinden op de PLOOI website?

Op de PLOOI website publiceren en informeren ministeries en bedrijven met overheidsinvloed u. Inclusief de informatie van uitvoeringsorganisaties die onder ministeries vallen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of Rijkswaterstaat. Ook de provincies, gemeenten, waterschappen en koepelorganen kunnen hun informatie via PLOOI delen. Bovendien kunnen zelfstandige bestuursorganen en organisaties die “dicht tegen de overheid aan zitten” aansluiten op PLOOI.

Voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of de Kamer van Koophandel (KvK).

Een voorbeeld van een organisatie die “dicht tegen de overheid aan zit” is de Nederlandse Spoorwegen (NS)

Waarom zou ik niet op de websites van de organisaties zelf zoeken of op internetsites zoals Rijksoverheid.nl / Overheid.nl?

U kunt natuurlijk altijd op de eigen websites van de organisaties zoeken of op rijksoverheid.nl. Steeds meer overheidsinformatie moet verplicht openbaar gemaakt worden (Woo). Door meer informatie op verschillende websites kan het moeilijk zijn om complete informatie te vinden. PLOOI biedt niet alleen één website voor het vinden van al deze informatie. PLOOI doet ook suggesties voor andere relevante informatie. Bijvoorbeeld gerelateerde onderwerpen, maar ook gerelateerde wet- en regelgeving en gerelateerde documenten. Ook maakt PLOOI gebruik van “slimme technologie”. Hierdoor kunt u, ook als u niet bekend bent met de overheid en haar termen, gebruik maken van PLOOI. PLOOI koppelt termen gebruikt door de overheid aan termen gebruikt door niet-ambtenaren. Dit zorgt ervoor dat u bijvoorbeeld op de Sleepwet kunt zoeken, terwijl deze officieel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 heet.

Kortom, het wordt makkelijker om  informatie te vinden per thema of categorie. Voor iedereen. Ongeacht de kennis die iemand heeft van de overheid.