Wijziging Bekendmakingswet

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de wijziging van de Bekendmakingswet van kracht worden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

“ Het is belangrijk dat burgers tijdig kunnen meepraten over veranderingen in hun directe leefomgeving. Geef burgers dan ook de kans om hun stem te laten horen!” – Reinier van Zutphen, nationale ombudsman.

"Op dit moment wordt maar een deel van de burgers bereikt via de huis-aan-huisbladen. Het bereik van deze bladen wordt steeds minder. Als een burger informatie wil, moet hij/zij actief op zoek gaan naar deze informatie. Burgers hebben aangegeven dat overheden hen zelf actief digitaal moeten gaan informeren" – rapport Sira: 2015.

Wijziging Bekendmakingswet logo

Wat houdt deze wetswijziging concreet voor u als decentrale overheidsorganisatie in?

 • Alle nieuw vastgestelde beleidsregels dienen vanaf 1 januari 2021 volledig bekend te worden gemaakt en geconsolideerd. Per 1 januari 2022 moeten alle op dat moment geldende beleidsregels geconsolideerd zijn aangeboden.
 • Kennisgevingen over vergunningen dienen per 1 januari 2021 verplicht elektronisch bekend te worden gemaakt.
 • Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu in de fysieke situatie het geval is. Deze verplichting gaat in per 1 januari 2022.
 • Het wordt verplicht om de officiële publicaties via DROP te publiceren op officiëlebekendmakingen.nl.
 • Burgers die een geactiveerd account inclusief e-mailadres hebben voor MijnOverheid krijgen automatisch een e-mail waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. De burgers kunnen deze attenderingsservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat burgers in eerste instantie ongevraagd een attendering ontvangen. Hierdoor worden burgers proactief en laagdrempelig bereikt.

Wat kunt u nu al doen?

 • Uw organisatie op de hoogte stellen van het project Wijziging Bekendmakingswet.
 • Een projectleider aanstellen voor de implementatie van deze wet binnen uw organisatie.
 • De globale impact op uw organisatie en processen bepalen.
 • Beleidsregels inventariseren.
 • Goede voorbeelden uit de praktijk voor het anonimiseren en de digitale terinzagelegging te delen door ze aan te leveren bij het implementatieteam via communicatie@koop.overheid.nl.
 • Kwaliteitsinitiatieven voor de leesbaarheid en begrijpbaarheid delen door aanlevering bij het implementatieteam.
 • De publicaties die straks verplicht zijn nu al zoveel mogelijk via DROP publiceren.

KOOP helpt u bij de implementatie van deze wetgeving. Wat kunt u van KOOP verwachten?

 • Geven van voorlichting door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken.
 • Aanbieden van een stappenplan voor de implementatie.
 • Aanbieden van handreikingen en best practices voor onder andere beleidsregels, digitale ter inzage en anonimiseren.
 • Het leveren van de technische faciliteiten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Initiatieven nemen om de kwaliteit van de invoer te verbeteren.
 • Het doen van onderzoeken naar het gebruik van de attenderingsservice door burgers.

Documentatie en informatie

Deze webpagina is de algehele verzamelplek voor alle relevante informatie en documentatie. Deze pagina wordt aangevuld tot de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021. De hier getoonde informatie wordt ook verspreid aan de bij KOOP bekende contactpersonen van de decentrale overheden.