Hoe werkt de staatscourant-invoerapplicatie

De staatscourant-invoerapplicatie is een applicatie die het mogelijk maakt om in de Staatscourant te publiceren voor decentrale overheden zonder een GVOP-Licentie. Decentrale overheidsorganisaties kunnen via deze applicatie hun besluiten publiceren in de Staatscourant. Iedere dag verschijnen op www.officielebekendmakingen.nl de bekendmakingen van de Nederlandse overheden, dat geldt ook voor alle bekendmakingen in de Staatscourant.

Inloggen met DigiD-OP

De gebruiker start de applicatie door de internetbrowser te openen en vervolgens naar de inlogpagina van de staatscourant-invoerapplicatie te gaan. Vervolgens logt de gebruiker in met zijn persoonlijke DigiD-OP. DigiD-OP is een variant van DigiD die speciaal is ingericht voor ambtenaren die gebruik maken van de invoerapplicaties van KOOP. Net als DigiD voor burgers werkt DigiD-OP met een zelf opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. DigiD-OP is een persoonlijke code die niet uitgeleend mag worden aan collega’s. Er wordt gebruik gemaakt van DigiD-OP omdat het Burger Servicenummer (BSN) voor identificatie binnen werksituaties niet wenselijk is.

Verschillende gebruikersrollen

Vanaf een computer (tablets en smartphones worden niet ondersteund) kan worden ingelogd in de webapplicatie. In dit programma kunnen publicaties voor in de Staatscourant worden opgesteld en opgeslagen. Vanuit het programma kan het besluit ‘geëxporteerd’ worden voor overleg, besluitvorming of ondertekening (dit kan in ODT, PDF of XML). Hierna kan in de applicatie de opdracht worden gegeven de publicatie in de Staatscourant bekend te maken.

Rolverdeling: invoerders, controleurs en publicisten

Deze onderverdeling is gebaseerd op de verdeling van verantwoordelijkheid voor officiële bekendmakingen en het ‘vier-ogen principe’. Dat principe houdt in dat iemand bij voorkeur niet geheel solistisch zijn of haar werk verricht, maar altijd minimaal één collega consulteert voordat een besluit genomen wordt. Het principe kan echter doorbroken worden door de drie rollen te ‘stapelen’.

Tekst-editor

De invoermodule in de applicatie is geen gewone tekstverwerker maar een zgn. XML-editor, die tekst genereert die makkelijk omgezet kan worden naar andere bestandformaten en hierdoor goed uitwisselbaar is met andere digitale omgevingen. Toch bestaat er redelijk veel vrijheid binnen de module. Invoerders kunnen op eenvoudige wijze een margetekst aanbrengen. Het systeem ondersteunt eenvoudige faciliteiten met betrekking tot de opmaak (vet, onderstrepen, cursief, uitlijnen etc.). Tevens is het mogelijk om verwijzingen naar URL’s in de teksten op te nemen, zodat deze digitaal raadpleegbaar zijn.

Geo-informatie op de kaart

Op de kaart kunnen meerdere punten worden gezet om een stuk weg of een wegvak aan te duiden. In een latere versie van de Staatscourant Invoerapplicatie wordt het mogelijk om zones in te tekenen.