CVDR | Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Decentrale overheden zijn sinds 2011 verplicht om al hun algemeen verbindende voorschriften geconsolideerd te publiceren op www.overheid.nl. Om aan deze plicht te kunnen voldoen dienen overheden gebruik te maken van CVDR. Overheden met een licentie op GVOP stappen uiterlijk in 2018 over op DROP, en maken dan geen gebruik meer van CVDR.

CVDR is een Centrale Voorziening

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ICTU de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) ontwikkeld. Regelingen die zijn opgenomen in de decentraleregelingenbank via de CVDR, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op een eigen website.

Regelgeving direct beschikbaar

Het op een centrale plaats beschikbaar maken van regelgeving heeft niet alleen voordelen voor burgers en bedrijven, maar ook voor uzelf en anderen:

  • De regelingen die zijn opgenomen in de decentraleregelingenbank via de CVDR zijn compleet, actueel en overzichtelijk beschikbaar via Overheid.nl . Dit draagt bij aan het toegankelijk maken van regelingen en daarmee aan het nemen van consistente besluiten.
  • De regelingen die zijn opgenomen in de decentraleregelingenbank via de CVDR geconsolideerd, dat wil zeggen dat alle wijzigingen erin zijn verwerkt. Zo krijgt iedereen direct een overzicht van zowel de complete nu geldende regelingen als de complete vervallen regelingen.
  • Het gebruik van de CVDR draagt bij aan de uitvoering van de Europese Dienstenrichtlijn (beschikbaar stellen van de letterlijke tekst van regelingen in het Dienstenloket ).
  • Het inventariseren van regelingen biedt mogelijkheden om tegelijk besluiten over deregulering  te nemen.

Zelf regelingen publiceren

Documenten die in de decentraleregelingenbank via de CVDR worden opgeslagen, krijgen het XML-formaat. U kunt zelf tekstdocumenten uploaden, daaraan wetstechnische gegevens toevoegen en regelingen op het internet publiceren. Het is eventueel mogelijk om vanuit andere systemen (CMS, DMS) een rechtstreekse aansluiting te laten maken. Daarvoor moet u de leverancier van zo’n systeem zelf opdracht geven.