Veelgestelde vragen algemeen

Op deze pagina staan de meest voorkomende vragen over project Wijziging Bekendmakings Wet.

Hoe is de Archiefwet geregeld in de Wet elektronische publicaties?

De gemeenten etc. blijven zorgdrager voor de archivering van de totstandkoming van de in het systeem geplaatste documenten. Dat gaat allemaal naar het gemeentearchief. De Minister is zorgdrager voor het systeem oftewel zorgdrager voor de publicatiebladen zelf.

Hoe moeten omgevingsdocumenten worden gepubliceerd als de Wet elektronische publicaties eerder in werking gaat treden dan de Omgevingswet?

Indien de Wet elektronische publicaties eerder in werking mocht treden dan de Omgevingswet, blijven voor wat onder de Omgevingswet ‘omgevingsdocumenten’ gaat heten de ‘oude’ wetten inzake ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, etc.) van kracht. De Wet elektronische publicaties voorziet (ook) in dat scenario en past het publicatieregime onder die wetten waar nodig aan het publicatieregime dat de Wet elektronische publicaties introduceert (bijvoorbeeld geen verplichte publicatie meer in huis-aan-huisbladen, maar op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze) aan.

Ben je ook verplicht om bijvoorbeeld berichtgevingen omtrent BRP, vergaderingen gemeenteraad, algemene nieuwsberichten (zoals ophalen afval, afsteken vuurwerk e.d.) te publiceren?

Nee, maar deze mogen wel als 'overige overheidsinformatie' worden gepubliceerd.

In de memorie van toelichting op de Wet elektronische publicaties worden verkeersbesluiten genoemd als voorbeeld van besluiten die zich ervoor lenen om, in plaats van in de Staatscourant, door middel van een publicatie in het elektronisch blad van een decentrale overheid te worden bekendgemaakt. Echter, er wordt geen melding gemaakt van een wijziging van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het BABW is een besluit, dus wijziging vindt niet plaats bij wet in formele zin (Wet elektronische publicaties), maar bij amvb: Besluit elektronische publicaties, en wel in artikel 8.2:

Artikel 8.2 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
In artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt ‘door plaatsing van het besluit in de Staatscourant’ vervangen door ‘op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze’.

Overige vragen?

Deze pagina bekeken en toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.