STOP | Standaard voor Officiële Publicaties

Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Omgevingswet van kracht worden. Deze beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Digitale informatie over de leefomgeving is straks op één plek te vinden: in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat wel mag en wat niet volgens de Omgevingswet. Overheden leveren de informatie voor het Omgevingsloket. Hiervoor sluiten ze lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel (DSO-LV).

Uitgebreide informatie over de Omgevingswet is te vinden op Aan de Slag met de Omgevingswet en het Omgevingswetportaal.

De rol van KOOP

De Stelselwijziging Omgevingswet is een van de grootste wetswijzigingsoperaties van de laatste decennia. Een van de onderdelen van het Omgevingswet programma is de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO, dat door KOOP met de ketenpartners Rijkswaterstaat, Geonovum en het Kadaster wordt ontwikkeld.

KOOP is hierbij verantwoordelijk voor zowel de nieuwe uitwisselingsstandaard “STandaard Officiële Publicaties” (STOP) als voor de “Landelijke Voorziening Bekendmaking en Beschikbaarstelling” (LVBB), die zorgt voor de publicatie van Bekendmakingen op de bestaande portalen (officielebekendmakingen.nl, decentrale.regelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl), voor de geautomatiseerde verwerking en consolidatie van de mutaties tot geldende regelgeving én de doorlevering aan afnemers, waaronder de DSO-Landelijke Voorziening (DSO-LV) van het Kadaster.

De historie van standaarden bij KOOP

Op dit moment hanteert KOOP voor Officiële Publicaties (OP) van het Rijk, voor bekendmakingen en regelgeving van decentrale overheden (DROP) en voor de geconsolideerde regelgeving van het Rijk verschillende uitwisselingsstandaarden. Met de komst van de Stelselwijziging Omgevingswet wordt een aantal nieuwe eisen gesteld aan de uit te wisselen regelgevingsinformatie. Zo moet onder andere (geo)data kunnen worden uitgewisseld met dezelfde onveranderlijkheid als voor Bekendmakingen geldt en moet de informatie m.b.t. de wijziging van regelgeving zodanig worden aangeleverd dat mutaties op bestaande versies geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd en geconsolideerd. Om deze ambities te kunnen realiseren moest een nieuwe STandaard voor Officiële Publicaties worden ontwikkeld (STOP).

Deze nieuwe STOP standaard is zo opgezet dat hij zowel voor Bekendmakingen als voor geconsolideerde regeling van alle bestuurslagen kan worden gebruikt. Op dit moment wordt de STOP standaard alleen toegepast in het domein van de Omgevingswet.

Eén generieke standaard voor OverheidsPublicaties (STOP)

De Rijksoverheid wil echter dat de uitwisselingsstandaard voor overheidspublicaties,  zoals omgevingsdocumenten, breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Dit geldt voor alle officiële publicaties van gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen.

Daartoe zijn op de STOP standaard verbijzonderingen te maken die nodig zijn voor specifieke toepassingen: de Toepassingsprofielen voor OmgevingsDocumenten (TPOD). Informatie omtrent de TPOD standaard is terug te vinden bij onze ketenpartner Geonovum, die hierover het beheer voert.